Bestyrelse, udvalg og råd

Tidligere udvalg


Repræsentation til udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Bestyrelse og faste udvalg

Bestyrelse

Revisorer

Uddannelsesudvalget

Sekretariat

Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 9 bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Bestyrelsen godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udpegning som bestyrelsesmedlem gælder for 1 år. De 9 selskaber udpeger på samme vis 9 stedfortrædere (3)

Formand
Overlæge Pia Nimann Kannegaard
Dansk Selskab for Geriatri (2014)

Næstformand
1. reservelæge Anders Rinnov
Dansk Endokrinologisk Selskab

Kasserer
1. reservelæge Anders Rinnov
Dansk Endokrinologisk Selskab

Faglig sekretær
Overlæge, Britt Falskov
Dansk Cardiologisk Selskab (2013)

Redaktør på hjemmesiden
Overlæge Pia Nimann Kannegaard
Dansk Selskab for Geriatri

Bestyrelsesmedlemmer

Overlæge, ph.d. Birgit Furstrand Larsen
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (2014)

Læge Kasper Søltoft
Dansk Reumatologisk Selskab

Overlæge Lisbeth Enggard
Dansk Hæmatologisk Selskab

Overlæge Lars Pedersen
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Ph.d., reservelæge Daniel Faurholt-Jepsen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Overlæge Jens Schmidt Iversen
Dansk Nefrologisk Selskab

Til top

Sekretariat

Dansk Selskab for Intern Medicin
Johanne Mosdal
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8403
Mail

Til top

Revisorer

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen to revisorer og en revisor-suppleant (§3)


Jan Fallingborg (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014)

Ejler Ejlersen (2008, 2010, 2012, 2014)

Til top

Kursus og Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget består af 2 personer indstillet fra hvert specialeselskab samt en observatør fra DSIMs bestyrelse. Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, hovedkursusleder og næstformand for hovedkursusleder. Formand og hovedkursusleder udpeges for en 2-årig funktionsperiode. Posten som formand og hovedkursusleder besættes i henholdsvis lige og ulige år for at sikre kontinuitet.
Udvalget gennemfører og evaluerer de fælles intern medicinske obligatoriske speciallægekurser og monitorerer implementeringen af målbeskrivelse for den intern medicinske uddannelse. (§11)

Kommissorium


Formand
Anders Rinnov
Dansk Endokrinologisk Selskab

Hovedkursusleder
Ellen Sloth Andersen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Næstformand
Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

Rikke Krogh-Madsen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Juliane Theilade
Dansk Cardiologisk Selskab

Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

Erika Belard
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Synne Semb
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Ane Verholt
Dansk Selskab for Geriatri

Søren Kasch
Dansk Selskab for Geriatri

Peter Clausen
Dansk Nefrologisk Selskab

Ditte Hansen
Dansk Nefrologisk Selskab

Pär Josefsson
Dansk Hæmatologisk Selskab

Lisbeth Enggaard
Dansk Hæmatologisk Selskab

Mette Holland-Fischer
Dansk Reumatologisk Selskab

Mette Yde Dam
Dansk Reumatologisk Selskab

Ingrid Titlestad
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Lars Pedersen
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Pia Nimann Kannegaard
Dansk Selskab for Geriatri

Til top


Repræsentation i udvalg, arbejdsgrupper o.lign.

Det Rådgivende Udvalg til IRF's Nationale Rekommandationsliste
Jesper Hallas (2014)

Sundhedsstyrelsens Styregruppe for den ældre medicinske patient (2010)
Ellen Holm (2011)

Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for kronisk sygdom (2010)
Ellen Holm (2011)

Dansk Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG-PAL) - Styregruppen (2009)
Henrik Larsen (Formand)
Tove Bahn Vejlgaard

Sundhedsstyrelsens Nationale Antibiotikaråd
Vacant

Til top

Tidligere udvalg

 

Styregruppen for den Nationale Rekommandationsliste under IRF
DSIM udtrådt 2014
Jesper Hallas
Gunnar Gislason

Målbeskrivelsesudvalget
Nedlagt/overflyttet til Uddannelsesudvalget (2014)
Henrik Ancher Sørensen

Til top

Forum for Vurdering af Lægemiddelforbrug i Danmark under Lægemiddelstyrelsen
Nedlagt september 2011
Jesper Hallas

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe: Det rette tilbud ved behov for iværksættelse af behandling og pleje samt for den efterfølgende indsats (2010)
DSIM udtrådt 2011
Thomas Gjørup (2010, valgt af DSIM)

Forretningsudvalget for Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register
DSIM udtrådt 2011
Romy Djurhuus (2010)

Arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Allergologi vedr. anafylaksi og anafylaktisk shock
Kirsten B. Rasmussen (2008)

Til top

Arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen med henblik på vurdering af den aktuelle status for metoder til inaktivering/reduktion af smittekim i blodkomponenter
DSIM udtrådt 2011
Peter-Diedrich Jensen (2007)

Specialespecifikke uddannelsesråd i Videreudddannelsesregion Øst
Indstillet af DSIM - udpeget af Det Regionale Råd (etableret 2007)
DSIM udtrådt 2011

Nefrologi
Niels Jørgen Løkkegaard (2007)
Gastroenterologi
Inger Bak Andersen (2007)
Hæmatologi
Carsten Helleberg (2007)
Kardiologi
Dorte Husum (2007)
Reumatologi
Gina Kollerup (2007)
Infektionsmedicin
Ida Gjørup (2007)
Geriatri
Ellen Holm (2007)
Endokrinologi
Henrik Ancher Sørensen (2007)
Lungemedicin
Helle Andreassen (2007)

Til top

DSIM'S repræsentant i EFIM
DSIM udmeldt 2011


Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske råd
DSIM udtrådt 2011
Peter-Diedrich Jensen


Overlægeforeningens EPJ netværksgruppe
DSIM udmeldt 2011
Peter Gjersøe

Til top

Sundhedsstyrelsens Pilotprojekt vedr. "Map of Medicine" i Danmark
DSIM udtrådt 2011
Hanne Blæhr Jørsboe (2008)


Board of National Representatives for European Journal of Internal Medicine
DSIM udmeldt 2011
Anders Mellemgaard - (dec. 1999)

Til top


Medlemmer af Lægevidenskabelige Selskabers Repræsentantskab
Ophørt juni 2011

Vælges af generalforsamlingen med en funktionstid på 3 år, og der er mulighed for ubegrænset genvalg (8). DSIM's bestyrelse vedtog i oktober 1976, at mindst 1 medlem af repræsentantskabet bør være medlem af DSIM's bestyrelse.

Ib Abildgaard Jacobsen - (okt. 1993, g.v. 1996, 1999, 2002, 2005, 2008)
Mogens Hansen - (okt. 1990, g.v. 1993, 1999, 2002, 2005, 2008)
Ulrik Tage-Jensen - (okt. 1996, 1999, 2002, 2005, 2008)
Torben Knudsen - (nov. 1990, 2002, 2005, 2008)
Carsten Thordal - (2008)
Jørn Starklint - (2008)
Allan Kofoed-Enevoldsen - (nov. 2003, 2006, 2009)
Thomas Gjørup - (2003, 2006, 2009)
Jørn Munkhof Møller - (2010)
Arne Kverneland - (2010)
Mette Kelstrup Hallas - (2007, 2010)
Hanne Jørsboe - (2007, 2010)

Til top

Union of European Medical Specialists (UEMS)
Repræsentation i UEMS ophørt juni 2011
Mette Worsøe
Suppleant: Peter Gjersøe


Koordineringsudvalg
Udvalget nedlagt 2011
Dansk Selskab for Intern Medicin: overlæge Henrik Ancher Sørensen - (formand - 2004)
Dansk Selskab for Intern Medicin: overlæge Anne-Grethe Mølbak
Dansk Selskab for Intern Medicin: professor Peder Charles
Dansk Selskab for Intern Medicin: læge Ole Kirk , hovedkursusleder
Dansk Selskab for Intern Medicin: læge Mette Worsøe
Dansk Cardiologisk Selskab: overlæge Hans Eiskjær
Dansk Endokrinologisk Selskab: overlæge Lene Mortensen
Dansk Selskab for Infektions­medicin: overlæge Svend Stenvang Pedersen
Dansk Selskab for Geriatri: overlæge Ellen Holm
Dansk Lungemedicinsk Selskab: overlæge Birgitte Nybo
Dansk Gastro­enterologisk Selskab & DSIM: overlæge Ejler Ejlersen
Dansk Hepatologisk Selskab: overlæge Henning Grønbæk
Dansk Reumatologisk Selskab: overlæge Karen Lisbeth Faarvang
Dansk Nefrologisk Selskab: overlæge Knud Rasmussen
Dansk Hæmatologisk Selskab: overlæge Dorthe Rønnow-Jessen
De Regionale Råd: overlæge, sekretariatschef Lise Møller

Til top

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe: Tidlig opsporing af sygdom og diagnostik/udredning (2010)
Arbejdet er afsluttet 2011
Arne Kverneland (2010, valgt af DSIM)


Sundhedsstyrelsens Referencegruppe for projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom
Arbejdet er afsluttet 2010
Hanne Jørsboe (medlem)
Peter Gjersøe (suppleant)


Projekt om kliniske retningslinjer for øvre og nedre skopier (Danske Regioner)
Søren Kiilerich (2008 - 2010)

Til top

Dansk Medicinsk Selskabs følgegrupper til Kræftstyregruppen og Sundhedsstyrelsens udvalg til rådgivning ved specialeplanlægning
Niels-Chr. G. Hansen (2008-2010)


Nyhedsbrevet
Redaktør: Hanne Jørsboe

Nyhedsbrevet blev i foråret 2010 erstattet med Nyhedsmails og NYHEDER på hjemmesiden.


Møde- og efteruddannelsesudvalg. MEFU

Vælges af bestyrelsen. Består af mindst 4 medlemmer. Formanden skal være medlem af bestyrelsen, og sekretæren er født medlem af udvalget. De øvrige medlemmer kan, men skal ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Anders Mellemgaard, Thomas Benfield, Pernille Ravn, Nina Weis, Sune Räder og Christoffer Tandrup

Udvalget er nedlagt i foråret 2010. Opgaverne vil blive overført til en arbejdsgruppe under Koordineringsudvalget.

Til top

Tænketank i samarbejde med Danske Regioner (2007 - 2009)

Klinikchef, dr.med. Thomas Gjørup
Afdelingschef Lisbeth Rasmussen
Forskningsleder Frede Olesen
Klinikchef Birte Obel
Overlæge Jens Flensted Lassen
Direktør Anne Mette Fuglholm
Senior projektleder Jacob Kjellberg
Sygehusdirektør Jens Ole Skov
Overlæge Henrik Ancher Sørensen

Tænketankens arbejde resulterede i Rapporten "Inspiration til en fornyet indsats for medicinske patienter"

Til top

Arbejdsgruppen for Organisatorisk Udvikling af de Medicinske Afdelinger

Gruppens arbejde er afsluttet.

Arbejdsgruppens Kommissorium

Den tværsektorielle opgavefordeling - det tværsektorielle samarbejde

Organisatorisk udvikling af de medicinske afdelinger - de parakliniske afdelingers rolle

Til top

Sidst opdateret: 16. december 2014