Generalforsamlinger


2017
Ordinær Generalforsamling 31.03.2017
Referat
Dagsorden
Formandsberetning
Beretning fra Kursusudvalget
Beretning for Råd og Udvalg
Årsregnskab 2016

2016
Ordinær generalforsamling 18. marts 2016
Referat
Dagsorden
Formandsberetning
Beretning fra Kursusudvalget
Beretning fra andre Råd og Udvalg
Årsregnskab 2015

2015
Ordinær generalforsamling 27. marts 2015
Referat
Dagsorden
Formandsberetning
Beretning fra Kursusudvalget
Beretning fra andre Råd og Udvalg
Årsregnskab 2014

2014
Ekstraordinær generalforsamling 13. maj 2014
Dagsorden - Referat

Ordinær generalforsamling 21. marts 2014
Referat -
Beretning fra Kursus- og Uddannelsesudvalget -
Beretninger fra andre Råd og Udvalg
Regnskab 2013


2013
Ordinær generalforsamling 19. april 2013
Referat - Formandsberetning - Den Centrale Kursusledelse - Uddannelsesudvalget - Råd og Udvalg


2012
Ekstraordinær Generalforsamling 10. april 2012
Referat - Nye vedtægter


Ordinær generalforsamling 9. marts 2012
Referat - Formandberetning - Beretning Den Centrale Kursusledelse - Beretning fra Råd og Udvalg

2011

Ordinær generalforsamling 4. marts 2011

Ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2011
Nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling 2. februar 2011

2010
Ekstraordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling - Referat - Beretninger


2009
Ordinær generalforsamling

2008
Ordinær generalforsamling

2007
Ordinær generalforsamling

2006
Ekstraordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling

2005
16. november 2005 - Ordinær generalforsamling
13. december 2005 - Ekstraordinær generalforsamling

2004
Ordinær generalforsamling

2003

Ekstraordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling

2002
Ekstraordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling

Til top


Referat af ordinær generalforsamling den 7. december 2004 i Domus Medica

1. Valg af dirigent
Morten Christy blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til selskabets love.

2.
Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af Bestyrelsen
Man henviste til den skriftlige formandsberetning samt beretning fra de forskellige råd og udvalg og at der kunne stilles spørgsmål hvis der var behov herfor.

Morten Christy og Birte Hansen roste Thomas Gjørup for hans flotte arbejde i hans sidste 1 års tid som formand. Der er sket store skridt og man er nået meget langt. Der er udsigt til spændende opgaver i fremtiden.

Thomas Gjørup takkede for godt samarbejde og gode diskussioner i det forgangne år. Ser frem til det videre arbejde i selskabet.

Møde- og efteruddannelsesudvalget
Birte Hansen - formand for udvalget - supplerede beretningen med at fortælle at der er planlagt møde onkologi i starten af 2005. Herudover er et møde om hæmatologi under planlægning med endnu ikke færdigaftalt.

Videreuddannelsesudvalget
Orientering om at udvalget p.t. er status quo, idet man vil bruge energien på det nyoprettede koordinationsudvalg.

Nyhedsbrevet
Thomas Gjørup takkede for et flot og i nyt layout, Nyhedsbrev som netop er udkommet. Man har budgetteret med at der i 2005 skal udkomme 2 numre. Mette Worsøe gav også stor ros til Nyhedsbrevet som iflg. hende er blevet flot modtaget blandt man "yngre læger".
Thomas Gjørup mener at det er vigtigt at få fat i de yngre. Hertil blev der stillet spørgsmål til om det er den rette vej vi er på og man kan ændre noget eller gøre noget anderledes. Man var enige om at det er vigtigt at have relevante ting på hjemmesiden (holdninger, links til relevante steder, etc.).

Nyhedsbrevet skal også sende til en lang række ministerier, foreninger, råd og udvalg. Man vil udarbejde en liste herfor. Herudover kunne man sende mail ud herom til andre grupper. Dette bør diskuteret på næste bestyrelsesmøde i foråret 2005.

Der var forslag om muligheden for eventuelt "tvungen" medlemskab af DSIM i kraft af andet medlemskab i grenspecialeselskab.

3. Godkendelse af regnskaber
Dansk Selskab for Intern Medicin, AB-fonden og Hagedorn-Fonden
Regnskaberne er alle publiceret og godkendt af revisorer i det sidste nummer af Nyhedsbrevet.
De blev gennemgået og godkendt.

4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2004/2005
Man var enig om uændret kontingent i 2005 på 300 kr.

Der vil muligvis blive en budgetoverskridelse på grund af de nedsatte arbejdsgrupper og den deraf øgede aktivitet.

Man skal holde øje med eventuel "medlemsflugt". Bestyrelsen skal drøfte problematikken i foråret 2005. Herefter blev budget og kontingent for 2004/2005 godkendt.

5. Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen samt DSIM's repræsentanter i andre råd og udvalg udpeget af bestyrelsen
Alle beretninger er publiceret i det seneste nummer af Nyhedsbrevet nr. 40/ 2004.
Alle beretninger blev godkendt.

6. Indkomne forslag til ændringer
Der var ikke indkommet nogle forslag.

7. Valg til bestyrelse og råd
7.1. Bestyrelsen
Jørn Herrstedt og Nina Weis var på valg og ønskede ikke genvalg.
Mette Worsøe og Peter Jacobsen blev valgt.

7.2. Den Centrale Kursusledelse
Alle var på valg - og følgende blev valgt.

Hans Rudolf Lüttichau - formand
Thomas Benfield
Ole Kirk
Steen Andersen
Birte Hansen
Henrik Ancher Sørensen

7.3. Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab
Arne Cyron og Else S. Marie Damgaard blev genvalgt.

7.4. Revisor
Jan Fallingborg og Kjeld Lyngborg blev begge genvalgt.

8. Eventuelt
Morten Christy takkede for god ro og orden.

Til top
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2003 i Domus Medica

1. Valg af dirigent
Morten Christy blev valgt til dirigent og han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt korrekt i henhold til selskabets love §6, og takkede for valget.

2. Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer, jf. Nyhedsbrev nr. 39
For at formalia kan ændres kræves der 6 uger efter den ordinære generalforsamling, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse af lovændringer kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

De stillede forslag om vedtægtsændringer er godkendt på den ordinære generalforsaming den 10. november 2003.

§2 Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til sekretæren

ændres til

§2 Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat.

I de forskellige paragraffer veksles der mellem under afstemning imellem relativ urafstemning og absolut. Det kan have en betydning juridisk. Dette bør revideres ved senere godkendelse. Det bør præciseres ved næste generalforsamling i 2004.

Herefter var der afsteming om de forslåede vedtægtsændringer. Der var 7 stemmer for ud af 7 fremmødte. Ændringsforslagene blev herefter godkendt.

3. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Thomas Gjørup takkede den tidligere bestyrelses for det flotte arbejde med revidering af vedægterne.

Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden.

Referent / Charlotte Stryhn

Til top

Ordinær generalforsamling den 14. november 2003 på Frederiksberg Hospital

1. Valg af dirigent
Anders Mellemgaard blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til selskabets love.

2. Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af Bestyrelsen
Skriftlige beretninger findes i Nyhedsbrev nr. 39.

Morten Christy nævnte, at der var kommet mange gode bud på modtagere til Hagedorn-Prisen 2004, og at Bestyrelsen på sit møde samme dag havde valgt Bente Klarlund Pedersen som prismodtager.

Morten Christy gjorde herefter status over det forgangne år.

Ældre Sagen har for nyligt afholdt en konference med temaet "Den syge afdeling". De tårnhøje belægningsprocenter.

Arbejdet med DGMA og CT vil være selskabets eksistensberettigelse.

Sundhedsstyrelsen havde ved en fejl slettet intern medicin fra listen med §14-stillinger. DSIM kan melde nye ind igen. Ikke svar endnu. Der har været meget arbejde med de 9 specialer i de 3 regioner vedr. den ny speciallægeuddannelse. DSIM afholder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen møde om implementering af den ny speciallægeuddannelse den 20. november 2003 på Hotel Nyborg Strand. Der er indtil videre 150, der har tilmeldt sig mødet.

DSIM har iværksat en undersøgelse af PKN's sager, idet der er kritik af sagsbehandlingen. Anders Mellemgaard er koordinator for den nedsatte arbejdsgruppe.

Morten Christy syntes, at det havde været spændende at være formand for DSIM og takkede bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatet for deres indsats.

Arne Cyron, der havde deltaget i Ældre Sagens konference, som blev afholdt den 30. september 2003, nævnte artiklen "Forkert afdeling", der er skrevet af formanden for Dansk Gerontologisk Selskab. Arne Cyron finder artiklen meget prætentiøst, som efter hans mening helt klart er en promovering af gerontologisk afdeling kontra intern medicinsk afdeling. Arne Cyron mener, at det må være ubehageligt for de ældre, der skal indlægges, at læse en sådan artikel.

Morten Christy kunne godt følge Arne Cyrons synspunkter.

Beretningerne gav ikke anledning til yderligere debat.

3. Godkendelse af regnskaber
Morten Christy henviste til DSIM's regnskaber i Nyhedsbrev nr. 39, side 25-26, som er god­kendt af revisorerne. Selskabet besluttede ved sidste generalforsamling for ikke at være i fare for at bryde reglerne om skattefritagelse til nonprofit almennyttige selskaber at bruge noget af overskuddet til udgivelse af 3 klaringsrapporter. Der er således brugt et stort beløb på trykning af disse klaringsrapporter.

Regnskaberne for DSIM's to fonde AB-Fonden og Hagedorn-Prisen revideres professionelt.

Regnskaberne forelå i Nyhedsbrev nr. 39, side 27-34.

4. Budget og fastsættelse af kontingent 2003/2004
Morten Christy gennemgik budgettet.

Da renten er meget lav, vil det medføre, at det vil blive svært at give en pris på 100.000 kr. årligt. Novo Nordisk Fonden støtter med 25.000 kr. årligt. Novo Nordisk Fonden vil ikke give penge til DSIM's kapital, men gerne til Hagedorn-Prisen. Bestyrelsen har diskuteret problemet og fundet flere forslag. Slå Hagedorn-Prisen sammen med Novo Nordisk Fonden. Bruge penge fra kapitalen. Uddele prisen hvert andet eller 3. år. Morten Christy tager kontakt til Gert Almind fra Novo Nordisk Fonden og drøfter fremtidsperspektiverne.

Kontingentet foresloges uændret (300 kr.), hvilket blev vedtaget.

Budget forelå i Nyhedsbrev nr. 39, side 35.

5. Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen
Beretninger fra råd og udvalg valgt på generalforsamlingen forelå skriftligt inden generalfor­sam­ling i Nyhedsbrev nr. 39 og blev taget til efterretning.

Beretninger fra DSIM's repræsentanter i andre råd og udvalg udpeget af bestyrelsen, der lige­ledes forelå skriftligt inden generalforsamlingen i Nyhedsbrev nr. 39, blev taget til efterretning.

6. Ændringer af selskabets vedtægter
På baggrund af ændringerne i specialestrukturen og ændringer af lægelove m.m. er det helt nødvendigt at revidere DSIM's vedtægter med specifikke henvisninger til gamle love m.m.

Bestyrelsen har desuden i længere tid drøftet mulighederne for at gøre generalforsamlingerne helt eller delvist elektroniske i erkendelse af, at en meget lille del af medlemsskaren deltager i beslut­ningerne på generalforsamlinger. Der er ikke lagt op til bindende afstemninger - men blot til en vejledende afstemning.

I 1999 blev vedtægterne ændret, så generalforsamling skulle placeres på skift i Odense, Århus og København. Begrundelsen var et ønske om at give flere medlemmer adgang til at deltage i DSIM's beslutninger og forhåbning om en generelt større deltagelse. Det ønske er ikke indfriet, uanset om der som optakt til generalforsamlingerne afholdes faglige møder.

Derfor foreslår bestyrelsen at vende tilbage til, at København er den normale skueplads for generalforsamlingen - det mindsker rejseomkostninger - med mulighed for, at man ad hoc kan afholde dette møde uden for København .

Da vedtagelse af lovændringer kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer, vil bestyrelsen indkalde til ekstra­ordinær generalforsamlingen senest 6 uger efter denne generalforsamling. Forslagene kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages ved absolut stemmeflerhed.

7. Valg af bestyrelse og råd
Der skulle besættes en række poster i bestyrelsen og udvalg.

Formand:
Morten Christy var på valg og kunne ikke genvælges.

Thomas Gjørup blev valgt som ny formand.

Bestyrelsen:
Jørn Herrstedt, Arne Cyron og Else Marie S. Damsgaard blev genvalgt.

Den Centrale Kursusledelse:
Lars Kjeldsen blev genvalgt.

Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab:
Allan Kofoed-Enevoldsen og Morten Christy blev genvalgt.

Thomas Gjørup blev valgt som ny repræsentant i stedet for Ellen-Margrethe Hauge.

Revisor
Birger Thorsteinsson blev genvalgt.

8. Eventuelt
Morten Christy nævnte, at medlemstallet ikke er faldende; der er stadig over 1.300 medlemmer.

Thomas Gjørup afsluttede mødet med at takke for formandsvalget og nævnte, at det bliver et spændende arbejde med den nye speciallægeuddannelse, pressen m.m. DSIM's eksistensberettigelse: Den intern medicinske basispatient, arbejdet på tværs af grenspecialerne, den sårbare ældre patient, behov for organisationen på de medicinske afdelinger, optimale patientforløb, udnytter vi det godt nok, forbedring og udvikling af kliniske arbejdsgange, professionelle afdelinger. Patienterne vil søge derhen, hvor det fungerer. Mødet den 20. november 2003 godt. Yngre kolleger føler behov for videreuddannelse. Nyhedsbrevet i papirudgave er dejligt.

Han glæder sig til arbejdet sammen med Bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde.

Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden.

Til topEkstraordinær generalforsamling den 12. december 2002 i Domus Medica

1. Valg af dirigent
Birgitte Jensen (Fællessekretariatet) blev valgt til dirigent og hun konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt korrekt i henhold til selskabets love § 6.

2. Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer, jf. Nyhedsbrev nr. 38
Ændringerne til §§ 1 og 3 blev vedtaget. Paragraffernes fulde ordlyd er som følger:

§ 1
Selskabets formål er
- at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin.
- at fremme efteruddannelsen af fagets speciallæger.
- at virke for samarbejdet mellem fagets specialeselskaber.
- at virke rådgivende vedrørende uddannelsen i intern medicin og den interne medicins placering inden for det danske sundhedsvæsen.

§ 3
Selskabets bestyrelse består af en formand og 7 andre bestyrelsesmedlemmer. Det bør tilstræbes, at mindst to bestyrelsesmedlemmer er yngre læger, og at mindst to har ansættelse uden for universitetsbyerne på det tidspunkt, de vælges til bestyrelsen. Formanden og de menige bestyrelsesmedlemmer vælges separat på en generalforsamling med relativ stemmeflerhed.

Forslag til formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer må være den siddende bestyrelse i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Formanden vælges først. Hvis der er foreslået mere end én kandidat, skal formanden vælges ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen anføres navnet på den, der ønskes til formand. Hvis antallet af forslag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer overstiger antallet af ledige pladser, skal de øvrige medlemmer også vælges ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen anføres maksimalt det antal navne, som svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser. Optællingerne foretages af to stemmetællere (uden for bestyrelsen), som udpeges af generalforsamlingen.

Valget gælder for 2 år. Umiddelbar genvalg af formanden og af bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt finde sted to gange, og formandens samlede tid i bestyrelsen (som bestyrelsesmedlem og som formand) må ikke overstige seks år. Bestyrelsen afgør selv, hvem der skal fungere som næstformand. Desuden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.

3. Valg til bestyrelsen: Antallet af pladser i bestyrelsen er udvidet, jf. pkt. 2
Peter Gjersøe blev valgt.

4. Eventuelt
Intet.

Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden.

Til top

Ordinær generalforsamling den 4. november 2002 på Frederiksberg Hospital, Auditoriet

1. Valg af dirigent
Karine Bech blev valgt til dirigent og hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til selskabets love.

2. Beretninger fra bestyrelse og faste råd og udvalg udpeget af Bestyrelsen
Skriftlige beretninger findes i Nyhedsbrev nr. 38.

Morten Christy gjorde status over det forgangne år. Selskabet er ikke længere specialebærende, men fortsat nødvendigt med hensyn til samarbejdet mellem de specialebærende selskaber og selskaber, der repræsenterer fagområder, om den medicinske fælles uddannelse med bl.a. DMS. Herunder blev validering af medicinske DRG-værdier nævnt. Det er problematisk at takstfastsætte enkelte diagnoser for medicinske patienter, der ofte har flere jævnbyrdige og gensidigt komplicerende. Hjemmesiden er ved at blive redigeret og forventes klar i løbet af året.

Morten Christy nævnte, at DGMA ikke ville komme med nogen beretning i år, men at arbejdskonferencen om DGMA's udvikling, der blev afholdt den 24.-25. oktober 2002, havde været vældig god, og der havde været stor tilslutning til åbenhed over for brug af data.

Karine Bech mente, at der er brug for koordinering af Common Trunk. Morten Christy nævnte, at de specialebærende selskaber klart ønsker DSIM med. Arne Cyron mente, at man eventuelt skulle ændre vedtægterne med de nye præmisser, der gælder nu.

Beretningerne og de mundtlige kommentarer gav ikke anledning til yderligere debat.

3. Godkendelse af regnskaber
Regnskaberne blev forlagt og viste overskud i driften og voksende formue. Overskuddet i år er på over 84.000 kr. Formuen er nu over en million, svarende til mere end 3 års kontingent. Selskabet er i fare for at bryde reglerne om skattefritagelse til nonprofit almennyttige selskaber. Bestyrelsen har besluttet at støtte udgivelse af de 3 kommende klaringsrapporter (Benigne hæmatologiske sygdomme hos voksne, Forebyggelse og behandling af funktionstab hos ældre, Forebyggelse i den intern medicinske afdeling). Revisorerne har foreslået at bedre mulighederne for dækning af rejseudgifter for yngre DSIM-medlemmer i forbindelse med møder samt støtte projektforberedelse for yngre DSIM-medlemmer i form af dækning af lønudgifter i 1-2 måneder. Disse forslag vil bestyrelsen se nærmere på.

Arne Cyron foreslog, at formanden skulle have løn, hvilket blev nedstemt, da der ikke er tradition herfor.

Regnskaberne for DSIM's to fonde AB fonden og Hagedorn fonden revideres professionelt.

Regnskaber (DSIM, AB fonden og Hagedorn fonden) forelå i Nyhedsbrev nr. 38.

4. Budget og fastsættelse af kontingent 2002/2003
Anders Mellemgaard gennemgik budgettet.
Indtægter forventes uændret for kontingent og renters vedkommende, mens tilskud fra Sundhedsstyrelsen forventeligt reduceres, da common trunk arbejdet nærmer sig en afslutning.
Udgifterne vil stige en smule for sekretariat og bogholderis vedkommende i forbindelse med overgang til Fællessekretariatet, diverse udgifter stiger en del, idet 3 klaringsrapporter skal publiceres, og vi er vært for arbejdskonference den 13.-14. marts 2003 samt vært for UEMS-møde, der finder sted den 23.-24. maj 2003.

Nettoresultatet vil blive et stort underskud (370.000 kr.), som vil nedbringe vores formue.

Kontingentet foresloges uændret (300 kr.), hvilket blev vedtaget.

Budget forelå i Nyhedsbrev nr. 38.

5. Beretninger fra råd og udvalg valgt på Generalforsamlingen
Beretninger fra råd og udvalg valgt på generelforsamlingen forelå skriftligt inden generalforsamling i Nyhedsbrev nr. 38 og blev taget til efterretning.

Beretninger fra DSIM's repræsentanter i andre råd og udvalg udpeget af bestyrelsen, der ligeledes forelå skriftligt inden generalforsamlingen i Nyhedsbrev nr. 38, blev taget til efterretning.

6. Ændringer af selskabets vedtægter
Bestyrelsen mener, at der er behov for en mere omfattende gennemskrivning af selskabets vedtægter, formentlig næste år, når nye regler om speciallægeuddannelse m.m. er afklaret. Det er især de meget omstændelige §§ 9, 10, 11 og 12, som er ude af trit med den faktiske lovgivning, der bør revideres. Desuden bør mulighederne for elektronisk kommunikation, f.eks. med afstemninger tænkes ind i § 5.

I år vedtoges to mindre ændringer i §§ 1 og 3 (se nyhedsbrev nr. 38, side 10), men da vedtagelse af lovændringer kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer, vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamlingen senest 6 uger efter denne generalforsamling. Forslagene kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages ved absolut stemmeflerhed.

7. Valg af bestyrelse og råd
Der skulle besættes en række poster i bestyrelsen og udvalg.

Bestyrelsen:
Nina Weis blev genvalgt. Birte Hansen og Ejler Ejlersen blev valgt som nye medlemmer i stedet for hhv. Lis Smedegaard Andersen og Allan Kofoed-Enevoldsen, der begge havde ønsket at udtræde.

Lægelig sekretær og kasserer:
Peter Gjersøe blev valgt i stedet for Anders Mellemgaard, der havde ønsket at udtræde.

Den Centrale Kursusledelse:
Ebbe Winter Jensen, Ejler Ejlersen, Karen Kjær Pedersen og Thomas Benfield blev alle genvalgt. Hans Rudolph von Lüttichau blev valgt som nyt medlem i stedet for Jørgen Vestbo, der ikke kunne genvælges.

Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab:
Ib Abildgaard Jacobsen, Mogens Hansen, Hans Karle, Ulrik Tage Jensen, Hans Erik Jensen, Torben Knudsen, Jørn Herrstedt blev alle genvalgt. Birte Hansen og Nina Weis blev valgt som nye repræsentanter i stedet for hhv. Ole Ortved Andersen og Lis Smedegaard Andersen, der ikke ønskede genvalg.

Revisor:
Jan Fallingborg blev genvalgt.

Morten Christy takkede Allan Kofoed-Enevoldsen for hans indsats som formand i Videreuddannelsesudvalget, Nina Weis for arbejdet som formand i MEFU, Lis Smedegaard Andersen for arbejdet i bestyrelsen og kvalitetsudvalget, Lars Kjeldsen for arbejdet som kursusleder i Den Centrale Kursusledelse og til sidst Anders Mellemgaard for arbejdet som sekretær og kasserer.

8. Eventuelt
Intet.

Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden.

Til top

 

Sidst opdateret: 9. februar 2015